Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација од јавног интереса из области културе на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2023. години

archive Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација од јавног интереса из области културе на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2023. години

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-4-4/2023-III/02
Дана: 17.  јануара 2023. године
ВРБАС                                                                                 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 11/2021- др. закон), члана 76. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 13/2016,  30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 5. и 6. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/18), Одлуке о буџету општине Врбас за 2023. годину („Службени лист општине Врбас”, број 25/2022 од 29. децембра 2022. године и члана 14. и 61. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Општинско веће општине Врбас, на седници одржаној дана 17.  јануара 2023. године, РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација од јавног интереса ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2023. години

 

I. Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација од јавног интереса из области културе на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2023. години предвиђених Одлуком о буџету општине Врбас за 2023. годину („Службени лист општине Врбас'', број 25/2022 од 29. децембра 2022. године), у оквиру Програма 13 – развој културе, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ -0002, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција – 860, рекреација културе и вере некласификоване на другом месту, позиција 73, економска класификација - 481 – дотације невладиним организацијама и културно-уметничким друштвима у износу од 3.500.000,00 динара и

II. Програма 13 – развој културе, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ -0002, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција – 860, рекреација културе и вере некласификоване на другом месту, позиција 72, економска класификација - 424 у износу од 4.000.000,00 динара 

Пријаве на конкурс се подносе за пројекте и програме:

 • - који се реализују на територији Општине Врбас,
 • - које реализују групе и поједици из Општине Врбас,
 • - који су од значаја за промовисање Општине Врбас, као и унапређење међународне сарадње,
 • - који су од посебног значаја за Општину Врбас.

Циљ Јавног конкурса jе стварање подстицајног окружења за унапређење утврђених   културних области, као и обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике (имајући у виду и припаднике друштвено осетљивих група) на територији  општине Врбаса.

 

II. Право учешћа на конкурсу имају:

- Удружења и организације, регистровани у Агенцији за привредне регистре на територији општине Врбас за обављање делатности културе, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

- појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), који имају пребивалиште на територији Општине Врбас најмање шест месеци пре датума расписивања Конкурса, а који своје пројекте оставарују у партнерским односима са институцијама, удружењима и организацијама регистрованим на територији општине Врбас, као и

-  други субјекти у култури.  

Учесници конкурса морају бити регистровани у Агенцији за привредне регистре, имати пребивалиште у општини Врбас најмање шест месеци пре датума расписивања Конкурса, имати искуство и капацитет у реализацији програма за који подносе захтев, пријавити се у конкурсом предвиђеном року, оправдати финансијским извештајем наменски утрошак средстава по закљученом уговору о суфинансирању за 2018. годину добијених Јавним конкурсом из буџета Општине Врбас, не могу бити у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности и не могу имати блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања,

 

III. Средства из буџета општине Врбас намењена су за финансирање или суфинансирање ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА И МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ

КУЛТУРЕ који су од значаја за општину Врбас у следећим областима:

 • културно-образовне делатности,
 • музичког стваралаштва,
 • аматерског културно-уметничког стваралаштва,
 • сценског стваралаштва,
 • визуелних уметности и
 • књижевног  стваралаштва.

Под пројектима у области културе који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Врбас, а односе се на спровођење општег интереса у култури подразумевају се пројекти који се односе на:

1) стварање могућности за интензиван континуирани и усклађен културни развој;

2) стварање услова за развој и подстицање савременог културног и уметничког стваралаштва;

3) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију, коришћење и управљање културним наслеђем;

4) програме и пројекте установа културе, удружења у култури и других субјеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности;

5) откривање, стварање, проучавање, очување и представљање српске културе и културе националних мањина у Републици Србији;

6) обезбеђивање услова за доступност културних садржаја;

7) подстицање, унапређење и стварање услова за развој међународне културне сарадње;

8) стварање услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја;

9) подстицање иновативности и креативности у култури;

10) спровођење и унапређивање едукације у области културе;

11) подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва;

12) подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва;

13) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;

14) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом;

15) подстицање културног и уметничког стваралаштва друштвено осетљивих група;

16) подстицање међуресорне сарадње институција културе са релевантним чиниоцима из других области (туризам, наука, економија и т.сл.);

Један УЧЕСНИК КОНКУРСА може конкурисати са једним пројектом.

Прихватиће се само они програми и програмске активности које се реализују у текућој години и морају бити реализоване до краја текуће године.

 

IV. Критеријуми за избор програма и листе бодовања на основу којих се рангирају пријаве које се финансирају из буџета општине Врбас и начин и поступак одобравања средстава су:

- члан 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 105/16 и 112/17),

- члан 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/18).

Критеријуми за доделу средстава су:  

Општи:

 • висок квалитет предложених пројеката,
 • допринос афирмацији одређене области културе,
 • важност пројекта за формирање укупне културне понуде Општине Врбас,
 • допринос обогаћивању програмске понуде Општине Врбас,
 • иновативност и промоција нових уметничких форми и израза,
 • допринос упознавању и афирмацији културне традиције и историјске културне баштине од значаја за културну средину и њено памћење,
 • афирмација стваралаштва младих уметника,
 • стимулација креативности деце и младих,
 • подстицање укључивања и креативности особа са сметњама у развоју,
 • висок квалитет пројеката који репрезентују културну сцену Општине Врбаса на међународном плану и иностраној културној сцени,
 • обухватање више учесника у реализацији пројекта,
 • обележавање јубилеја из уметничке баштине и савременог стваралаштва,
 • допринос обогаћивању туристичке понуде Општине Врбас,
 • стручност и професионално искуство носилаца пројеката,
 • високо професионална организација у реализацији пројеката,
 • реална процена потребних финансијских средстава за реализацију пројекта,
 • исказана финансијска подршка из других извора,
 • уредно извршавање финансијских обавеза из претходних година.

 

Посебни критеријуми за избор пројеката:

код културно-образовне делатности:

 • трибински пројекти који садржајем подстичу и развијају интерактиван однос са грађанима,
 • едукативни пројекти који садржајем обогаћују сазнајни свет публике, посебно деце, младих и грађана са сметњама у развоју,
 • радионице које развијају креативне способности учесника,
 • пројекти који подстичи сарадњу делатности културе и образовања,
 • пројекти који се реализују у локалној средини (окружењу) одређене циљне групе,
 • мултидисциплинарни пројекти настали као резултат заједничког рада више субјеката;

код музичког стваралаштва:

 • очување традиционалних вредности које су утемељене у нашој културној и историјској уметничкој баштини,
 • подршка квалитетним и савремено осмишљеним индивидуалним ауторским пројектима,
 • подршка пројектима неафирмисаних или недовољно афирмисаним младим уметницима,
 • манифестације у области мултиетничког стваралаштва: фестивал, такмичење, или стручни скуп који презентује, популаризује и афирмише музичко стваралаштво;

код аматерског културно-уметничког стваралаштва:

 • трајност (континуитет активности и пројеката аматерског удружења), одрживост (усклађеност са могућностима и потенцијалом ансамбла), осмишљеност пројеката презентације аматерског стваралаштва који доприносе очувању и афирмацији културне баштине и уметничког стваралаштва,
 • естетска и стилска препознатљивост концепта, ауторски приступ, креативност и иновативност у раду,
 • заступљена сарадња са стручним институцијама и појединцима,
 • манифестација у области аматерског стваралаштва: фестивал, такмичење, манифестација, или стручни скуп који презентује, популаризује и афирмише аматерско стваралаштво;

код сценског стваралаштва:

 • пројекти у области сценског стваралаштва: представа или ауторски пројекат, сценски наступ који својим садржајем и уметничким значајем доприноси понуди у култури Општине Врбас,
 • манифестације у области сценског стваралаштва: фестивал, такмичење, пригодна манифестација, или стручни скуп који презентује, популаризује и афирмише сценско стваралаштво.

код визуелних уметности:

 • допринос развоју савремених уметничких форми и израза, унапређење разумевања идеја и језика савремене уметности, као и подршка иновативним и експерименталним пројектима
 • допринос развоју пројеката који презентују традиционалне технике и технологије у области ликовних и примењених уметности,
 • подршка пројектима ретроспективног карактера од значаја за културну средину и њено памћење,
 • трајност, одрживост, иновативност и осмишљеност манифестација и излагачких пројеката који доприносе афирмацији визуелне уметности.

код књижевног  стваралаштва:

 • Да је прво издање књиге;
 • Да књига има уметничку, књижевну и научну вредност;
 • Да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге;
 • Да је књига оригинално и креативно дело;
 • Да промовише културу општине Врбас и Републике Србије.

 

Приоритети финансирања или суфинансирања пројеката по областима су:

 • Књижевне манифестације која значајно доприносе унапређењу и развоју културе у општини Врбас  и презентује књижевне  вредности.
 • Издавачки пројекти који значајно доприносе унапређењу и развоју културе у општини Врбас и презентују уметничке вредности. У области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију,
 • појединачни пројекти, попут обележавања значајних датума за завичајна удружења, којима се афирмишу вредности завичајног удружења  и негује традиција,обичаји и завичајна индивидуалност за поједине области културног стваралаштва, беседништво, концерт традиционалне музике, ликовна изложба, књижевни програм, промоција књижевног часописа, реализацију пројеката и манифестација удружења чија је делатност култура којим се, према статутарним одредбама,  циљеви удружења остварују у области културе у којој се програм реализује,
 • Годишњи програми галерија и изложбених простора на територији општине Врбаса
 • Позоришни фестивали - јасног уметничког концепта,
 • Регионалне копродукцијe и гостовања/међународна сарадња - установа, организација и појединаца који доприносе промоцији културних вредности Србије, односно општине Врбас  и мобилности уметника и културних радника

 

V. Преглед Конкурсне документације коју је потребно доставити уз попуњен образац предлога програма

Учесник конкурса је у пријави на Конкурс у обавези да достави:

-  Образац пријаве за учешће на конкурсу:

- Образац број 1. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација од јавног интереса у области културе на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2023. години са трајањем програма и Изјавом – 2 примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и оверени печатом на местима која су за то предвиђена или

- Образац број 2. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација од јавног интереса у области културе на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2023. години МАНИФЕСТАЦИЈЕ - са трајањем програма и Изјавом – 2 примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и оверени печатом на местима која су за то предвиђена.

 

Изјава у саставу Обрасца број 1. и Обрасца број 2. гласи:

1.Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и материјалном одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном програму/пројекту истинити и веродостојни.

 1. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право да у било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин коришћења додељених средстава.
 2. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава Општини Врбас.
 3. 4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по истеку рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра текуће године поднети извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом овереном од стране одговорних лица.
 4. 5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених средстава, односно у случају неблаговременог подношења или неподношења извештаја из тачке 4. ове Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен Општини Врбас.
 5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити објављено да је реализацију програма и пројекта, финансирала Општина Врбас.

 

Уз образац пријаве за учешће на конкурсу потребно је доставити и следећу документацију – у једном примерку:

 • фотокопију решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења,
 • фотокопију статута удружења као доказ да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује,
 • фотокопију ОП обрасца (лице овлашћено за заступање организације);
 • Професионалну биографију у случају појединца;
 • Списак учесника пројекта и бар једна професионалну биографију;
 • за физичко лице – доказ да има пребивалиште на територији општине Врбас дуже од шест месеци пре датума расписивања Конкурса.

У прилогу пријаве, доставити сву осталу документацију и материјале који су битни за реализацију културног програма или манифестације.

- извештај о наменском утрошку буџетских средстава, односно реализације програма из претходне године добијених путем конкурса за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у култури општине Врбас у 2022. години.

 

VI. Конкурсна комисија и Поступак одлучивања - избора пројекта

Поступак јавног конкурса у име општине Врбас, спроводи КОНКУРСНА КОМИСИЈА (у даљем тексту: Комисија), коју именује Општинско веће општине Врбас и коју чине председник и два члана. У комисију могу бити именована и лица представници стручне јавности.

Надлежности Комисије су:

 • - разматрање пристиглих пријава;
 • - рангирање програма и пројеката;
 • - предлагање  Општинском већу доношење одлуке о расподели средстава по Конкурсу.

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса), у складу са Уредбом и Локалним антикорупцијским планом за општину Врбас  /''Службени лист општине Врбас'', број 28/2018/ .

Чланови Комисије не добијају накнаду за свој рад.

 

Поступак одлучивања – избор пројекта

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Комисија доноси одлуку која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских средстава. – члан 8 Уредбе култура

Листа из става 1. објављује се на званичној интернет страници надлежног органа и на порталу е-Управа,

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1.

На листу из става 1. учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страници надлежног органа, на порталу е-Управа и на огласној табли Општинске управе Врбас најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

 

VII. Kоришћење средстава

Средства која се, у складу са Уредбом, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између Општине Врбас и корисника средстава. Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора даваоцу средстава достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици /усвојен етички кодекс, изјава о приступању етичком кодексу мреже организација, план интегритета корисника средстава или други вид интерног антикорупцијског акта/.

 

VIII. Подношење пријаве на конкурс

Пријава на Конкурс се подноси у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном штампаном медију који излази на територији Републикие Србије, односно аутономне покрајине, односно територији јединице локалне самоуправе – члан 5. став 2 Уредбе култура. Конкурс се такође, објављује на званичној интернет страни Општине Врбас www.vrbas.net, порталу e-Управа и огласној табли Општинске управе Врбас. Заједно са текстом Конкурса објављују се и Обрасци број 1. и Образац број 2. 

 

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, а који се објављује на званичној интернет страници органа који расписује конкурс.

Под потпуном пријавом подразумева се:

1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;

2) детаљни опис пројекта;

3) детаљно разрађен буџет пројекта;

4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;

5) као и други документи наведени у тексту конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса не разматрају се.

Једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима органа који је расписао конкурс, неће се разматрати.

 

Пријава на Конкурс се предаје на писарницу Општинске управе Врбас сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова или шаље поштом на адресу:

Општинска управа Врбас, 21460 ВРБАС, М.Тита 89,

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС У 2023. ГОДИНИ - НЕ ОТВАРАТИ или

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  - МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС У 2023. ГОДИНИ - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте наводи се: Назив и адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Комплетна конкурсна документација се доставља у запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Благовременом доставом, сматра се препоручена пошиљка предата пошти, најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа или првог радног дана ако је задњи дан субота или недеља или је нерадни дан, у складу са законом.

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса и чији подносилац није извршио досадашње обавезе према Општини у вези са пројектом који је финансиран односно суфинансиран из буџета општине Врбас.

Програм се мора реализовати до краја 2023. године.

Након спроведеног пројекта, корисник средстава је у обавези да Општини Врбас достави Извештај о реализацији Пројекта по јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација од јавног интереса У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2023. години на прописаном Обрасцу број 3 најкасније до 31. децембра текуће године са документацијом. Образац број 3. може се преузети на званичној интернет страни општине Врбас www.vrbas.net.

Кориснику средстава који не достави у року извештај о реализацији пројекта, орган који додељује средства упућује захтев за повраћај средстава.

Повраћај средстава из става 1. овог члана врши се у року који је предвиђен уговором.

Информација о корисницима средстава који нису доставили извештај о реализацији пројекта, односно који нису извршили повраћај средстава, објављује се на званичној интернет страници органа.

 

IX. Праћење реализације програма

Надлежни орган прати реализацију програма за који су одобрена средства.

Праћење реализације програма обухвата:

 1. обавезу реализатора програма/удружења да обавештава надлежни орган о реализацији  програма, у роковима одређеним уговором;                                                                                  
 2. прегледање извештаја од стране надлежног органа;
 3. мониторинг посете представника надлежног органа;
 4. обавезу реализатора програма/удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;
 5. прикупљање информација од корисника програма;
 6. друге активности предвиђене уговором.

Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним условима и уговором.

Удружење односно реализатор програма је дужно да надлежном органу омогући праћење реализације програма.

 

X. Сукоб интереса код корисника средстава

Реализатора програма/удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавестити надлежни орган о свим ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом.

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса са тим лицем.

Сваки сукоб интереса надлежни орган посебно разматра и може од реализатора програма/удружења затражити сва потребна обавештења и документацију.

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, надлежни орган ће затражити од реализатора програма/удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је усмерен на чланове реализатора програма/удружења као кориснике програма који припадају социјално осетљивим групама или особама са инвалидитетом.

 

XI. Прерасподела одобреног износа средстава

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од надлежног органа ради прерасподеле средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма.

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе на људске ресурсе.

Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања писмене сагласности или потписивањем анекса уговора са даваоцем средстава.

 

XII. Раскид уговора и повраћај средстава

Ако се приликом праћења реализације програма утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор, захтева повраћај пренетих средстава, односно да активира инструменте обезбеђења, а реализатора програма/удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

 

За све ближе информације обратити се на телефон: Маја Мићуновић, контакт телефон 063/89-30-565.

 

Председник Општинског већа,
Предраг Ројевић

 

ПРЕУЗМИ: Обрасци конкурса

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"