документ ПРИЛОГ 3.- Општи део захтева

Садржина захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину